A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Europa för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar

A1M Pharma har erhållit besked om godkännande av bolagets patentansökan med titeln ”Treatment of mitochondria-related diseases” från det Europeiska patentverket EPO. Beslutet om kommande patent gäller i fler än 20 europeiska länder, möjliggjort genom den europeiska patentkonventionen EPC. Besked om godkännande innebär att EPO kommer att godkänna A1M Pharmas patentansökan. Patentet löper till och med 2033.

Läs nyheten som PDF

– Det är mycket glädjande att A1M Pharma erhållit detta besked. Det innebär att vi nu kommer att ha patentskydd för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar i nästan hela Europa samt i Nya Zeeland som vi erhållit sedan tidigare. Vi arbetar vidare med utökningen av vår patentportfölj och ser fram emot kommande besked om våra patentansökningar, säger Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma.

Patentet är A1M Pharmas andra inom patentportföljen för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Sedan tidigare har bolaget erhållit patent i Nya Zeeland.

– Beskedet ändrar inte A1M Pharmas huvudfokus, som är diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av akut njurskada. Inom mitokondriell medicin finns däremot såväl stora medicinska behov som marknadspotential och vi ser detta patent som en viktig byggsten till det breda användningsområdet av A1M och med framtida kommersiell utvecklingspotential. Vi fortsätter att utöka det immateriella skyddet för att stå säker inför framtiden, säger Tomas Eriksson.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
A1M Pharma innehar fyra internationella patentfamiljer, däribland godkända patent inom EU och i USA för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Dessutom har ansökningar om substanspatent inlämnats på viktiga marknader för behandling av havandeskapsförgiftning med läkemedelskandidaten RMC-035 som består av en modifierad version av A1M. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land

Patent avseende medicinsk användning av A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade per år*

Patent behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

Japan

Ja Ja Ja

28 000

Australien

Ja Ja Ja

12 400

Europa**

Ja Ja

191 300

 Ja****

Ryssland***

Ja Ja

270 000

Mexiko

Ja Ja

121 200

Nya Zeeland Ja Ja

2 000

Ja

Kina

Ja 400 000
Sydafrika Ja Ja 100 900
Sydkorea Ja

8 200

USA

Ja 150 200
Summa       1 284 200

 

* Gäller havandeskapsförgiftning.
** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.
*** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
**** Inkluderar länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik), ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling) samt ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar. Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården. A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner människor varje år.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2016, kl. 13:00.