A1M
köp
sälj
senast

Aktieägarinformation

Paralax_1600_600

Aktieinfo

A1M Pharma AB är noterat sedan 2013. Aktierna handlas med kortnamnet A1M på Nasdaq First North (ISIN-kod: SE0009973357).

Bolagsbeskrivning

A1M Pharmas bolagsbeskrivning i samband med listningen på Nasdaq Stockholm First North – juni 2017. För att läsa bolagsbeskrivningen, klicka här

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North. Stockholmsbörsen AB godkänner ansökan om upptagande till sådan handel.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 6 451 284 SEK fördelat på 8 064 105 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,80 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till eventuell tilldelning tillfaller den som vid fastställd avstämningsdag har rätt till deltagande i bolagsstämman, d.v.s. var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Bolaget omfattas av Näringslivets Börskommittés (NBK:s) regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag anslutna till Nasdaq First North (NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %.

Ägarstruktur

De tio största aktieägarna med kända förändringar efter Företrädesemissionens genomförande och sammanläggningen av aktier presenteras i tabellen nedan. Ägarförteckningen är baserad på den informationen om aktieägandet i bolaget per den 8 september 2017.

Aktieägare

   

Namn

Antal
aktier

Andel röster

Andel kapital

Baulos International SA*

884 326

10,97 %

10,97 %

Försäkringsbolaget Avanza Pension

552 274

6,85 %

6,85 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

304 260

3,77 %

3,77 %

Ålandsbanken i ägares ställe

168 246

2,09 %

2,09 %

Stefan Larsson

138 172

1,71 %

1,71 %

Bo Åkerström

130 004

1,61 %

1,61 %

Lars Thomas Jönsson

115 590

1,43 %

1,43 %

Handelsbanken Liv

112 674

1,40 %

1,40 %

Stefan Hansson

99 785

1,24 %

1,24 %

Lars Björkström

70 442

0,87 %

0,87 %

Övriga

5 488 352

67,25 %

67,25 %

Totalt

8 064 105

100 %

100 %

Inklusive närstående person och bolag

Aktieägaravtal m m
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Insynspersoner

Från och med den 3 juli 2016 rapporteras insidertransaktioner till Finansinspektionen. Du hittar FI:s insynsregister här.

Aktiekurs

Se Nasdaq First North

Bolagsordning

Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. A1M Pharmas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här

© Copyright - A1M