Missa inte liveintervju med Martin Austin efter noteringsceremonin på Nasdaq First North

A1M Pharma kommer som tidigare meddelats att noteras på Nasdaq First North. Listbytet kommer ske den 20 juni och en intervju med styrelseordförande Martin Austin kommer att livesändas av Nyhetsbyrån Direkt kl 11:00. Klicka på filmspelaren nedan för att se intervjun.

Framsteg i den prekliniska utvecklingen av ROSGard™

I ett pressmeddelande den 2 juni meddelade A1M Pharma att bolaget har inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™, helt enligt uppsatt tidsplan. Samtidigt pågår nu tillverkningen av den första storskaliga GMP-batchen av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten, och bolaget har därmed tagit ytterligare viktiga steg mot kliniska studier.

– Vi är nu inne i slutet av den prekliniska fasen innan vi kan ta ROSGard™ till klinisk fas, och det är tillfredställande att vi fortsatt lyckas uppnå våra milstolpar inom uppsatt tidsplan, säger Eddie Thordarson, A1M Pharmas utvecklingschef.

Innan kliniska studier kan inledas krävs en färdigställd GLP-toxicitetsstudie samt tillverkning av läkemedelskandidaten enligt gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP). A1M Pharma räknar med att kunna färdigställa hela toxicitetsstudien under det fjärde kvartalet 2017 samt att kunna färdigställa den första storskaliga GMP-batchen under samma period.

Parallellt pågår arbetet med att förbereda inför den kliniska fasen.

– Våra kliniska studier kommer att inledas med en säkerhetsstudie i friska frivilliga, och vi kommer under hösten att knyta en CRO till bolaget som assisterar oss vid fullgörandet av denna studie, säger Eddie Thordarson.

För att läsa pressmeddelandet från den 2 juni om de prekliniska framstegen, klicka här

För att se A1M Pharmas tidsplan, klicka här

Listbyte till Nasdaq First North öppnar upp för nya möjligheter

För att underlätta för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i A1M Pharma kommer bolaget att byta lista till Nasdaq First North den 20 juni 2017. Listbytet utgör ett viktigt steg mot bolagets målsättning om en bredare internationell profilering.

– Nasdaq är ett internationellt erkänt varumärke som internationella aktörer kan relatera till, berättar vd Tomas Eriksson, som menar att den nya noteringen kommer att göra det blir lättare för internationella aktörer att investera i A1M Pharma.

Tidigare har A1M Pharma varit noterat på marknadsplatsen Aktietorget, och Tomas Eriksson ser listbytet som ett naturligt steg för bolaget.

– Noteringen på Aktietorget har varit mycket viktig och betydelsefull för oss. Men i samband med att vi växer och blir mer globala blir det än viktigare med den exponering som vi får med den nya noteringen, säger han.

Niclas Holmberg, som är noteringsansvarig på Nasdaq Stockholm, lyfter fram tre fördelar med en notering på Nasdaq.

– För det första gör Nasdaqs starka varumärke att möjligheterna till kapitalanskaffning stärks. För det andra är en notering hos oss en kvalitetsstämpel tack vare vår grundliga noteringsprocess, övervakning samt användandet av Certified Advisers som säkerställer en hög kvalitet på de listade bolagen. För det tredje så gör noteringen i kombination med Nasdaqs globala varumärke att bolaget får en synlighet som är svår att uppnå någon annanstans, säger Holmberg.

Om Nasdaq First North
First North är Nasdaqs marknadsplats för mindre och växande bolag. First North har ett mindre omfattande regelverk jämfört med den reglerade huvudmarknaden. Till skillnad mot den reglerade marknaden har varje bolag på First North en rådgivare, så kallad Certified Adviser, som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.

A1M Pharma uppmärksammar World Preeclampsia Day

Idag 22 maj 2017 är det World Preeclampsia Day. Nästan 76 000 mödrar och 500 000 barn världen över förlorar sina liv till följd av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och relaterade problem i samband med graviditeten varje år. För att öka medvetenheten om preeklampsi som en livshotande komplikation av graviditeten, har hälsoorganisationer runt om i världen anordnat World Preeclampsia Day för att uppmärksamma havandeskapsförgiftning.

Kampanjen är ett initiativ startad av BabyCenter, Ending Eclamspsia/USAID, International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, Preeclampsia Foundation och PRE-EMPT. För mer information, vänligen besök https://www.thunderclap.it/projects/56639-world-preeclampsia-day

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

A1M Pharmas VD Tomas Eriksson har köpt 84 444 Units i bolaget motsvarande 253 332 aktier

Läs som PDF

A1M Pharma meddelar att VD Tomas Eriksson har köpt 84 444 Units i den nyligen genomförda nyemissionen motsvarande 253 332 aktier i bolaget samt 84 444 vederlagsfria teckningsoptioner. Transaktionen offentliggjordes i Finansinspektionens register för insidertransaktioner den 10 maj 2017.

Köpeskillingen för transaktionen uppgick till 189 999 kr. 40 000 Units köptes privat och 44 444 Units köptes via bolaget Kombinator Affärsutveckling AB. Efter konvertering till aktier kommer Tomas Erikssons innehav i A1M Pharma AB att uppgå till 1 005 833 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

A1M Pharmas företrädesemission tecknades till 80 MSEK – lägger grunden till en offensiv klinisk utvecklingsfas

Den 7 april avslutades teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission av units bestående av aktier och kostnadsfria teckningsoptioner. Teckningsgraden blev 65,1 procent, varav garanter stod för 7,9 procentenheter, vilket innebär att bolaget tillförs 80 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer A1M Pharma att erhålla ytterligare 26 MSEK.

– Vi kan nu färdigställa bolagets planerade prekliniska aktiviteter under 2017 och därefter ta vår läkemedelskandidat ROSGard™ in i klinisk fas enligt den offensiva plan som presenterades i prospektet, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Med hjälp av emissionslikviden kan bolaget bland annat finansiera återstående prekliniska studier med ROSGardTM, inleda kliniska studier inom njurskydd vid strålbehandling (PRRT) samt planering inför kliniska fas I/II-studier inom havandeskapsförgiftning.

Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

 • Sista dag för handel med BTU: 9 maj 2017
 • Datum för när nyemitterade aktier och teckningsoptioner beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto: 15 maj 2017
 • Första handelsdag för teckningsoptioner (A1MTO): 15 maj 2017
 • Sammanläggning av aktier 1:20, det vill säga 20 aktier till en (1): vecka 21
 • Planerad handelsstart på First North (givet godkännande från Nasdaq): vecka 24

Läs mer om utfallet i pressmeddelandet genom att klicka här

Nedan visas bolagets uppdaterade tidsplan som publicerades i emissionsprospektet.

ROSGard™ ger stark skyddseffekt mot njurskador vid strålbehandling i preklinisk långtidsstudie

A1M Pharma kommunicerade i slutet av 2016 att bolagets läkemedelskandidat ROSGard™ uppvisade en god njurskyddande effekt i samband med strålbehandling (PRRT) i en preklinisk djurstudie. Denna studie fokuserade på resultat 1-8 dagar efter behandlingstillfället, och slutgiltiga resultat visade att de strålningsskador som uppträder inom 8 dagar efter PRRT i princip eliminerades i den grupp där den aktiva substansen i ROSGard™ administrerades i samband med strålningstillfället.

I slutet av mars kommunicerade bolaget att även en uppföljande långtidsstudie slutförts där den skyddseffekten mot njurskador följdes upp under 6 månader efter behandlingstillfället. Dataanalysen är ännu inte avslutad, men resultatbilden visar tydligt att den aktiva substansen i ROSGard™ har en stark skyddseffekt mot njurskador.

Den grupp i långtidsstudien som fick strålningsbehandling utan den aktiva substansen i ROSGard™ uppvisade under de följande 6 månaderna proteinläckage i urinen (proteinuri), tillbakabildning av njurar samt dödsfall. Inom den grupp som samtidigt med strålningen erhåll den aktiva substansen i ROSGard™ kunde dessa negativa effekter kraftigt reduceras, och i vissa fall till och med förhindras.

– Den nu säkerställt starka skyddseffekten mot njurskador som den aktiva substansen i ROSGard™ uppvisar på både kort och lång sikt i dessa prekliniska studier är ett tydligt kvitto på att vi har något mycket värdefullt att erbjuda inom marknaden för strålningsterapi, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Läs mer i pressmeddelandet genom att klicka här

En intervju med A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson om hur bolagets väg framåt ser ut inom skydd mot njurskador i samband med strålbehandling (PRRT) planeras till ett kommande nyhetsbrev.

Så arbetar A1M Pharma med immateriella rättigheter

För att säkerställa värdeskapandet i bolaget, och behålla ett försprång till existerande och framtida konkurrenter, arbetar A1M Pharma aktivt med att både ansöka om nya patent och utöka den geografiska räckvidden för bolagets existerande patentfamiljer.

Initialt säkrade bolaget immateriella rättigheter för medicinsk användning av A1M inom olika områden, men sedan valet av RMC-035 som aktiv substans i läkemedelskandidaten ROSGardTM har även ansökan om substanspatent lämnats in på flera nyckelmarknader. Substanspatent betraktas generellt som betydligt starkare, och ett godkännande för dessa ansökningar kan därmed förstärka A1M Pharmas möjligheter att teckna fördelaktiga licensavtal i framtiden.

Då A1M Pharma löpande utvärderar ytterligare användningsområden för A1M-baserade substanser kommer ytterligare patentansökningar att lämnas in i takt med att bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet fortgår.

Kommunikation om patentbesked
Efter inlämnad patentansökan, och svar på eventuella frågeställningar från det aktuella patentverket under ansökningsprocessen, erhålls vid positivt utfall ett så kallat besked om förväntat godkännande (notice of allowance). Det innebär att patentverket räknar med att godkänna patentet om det inte utmanas. Dessa besked kommuniceras alltid av A1M Pharma i pressmeddelande.

Därefter följer en så kallad överklagandetid då andra aktörer kan utmana patentet för att förhindra ett slutgiltigt godkännande. Om så sker kommuniceras även detta ut via ett pressmeddelande. Om ingen aktör utmanar ansökan, och bolaget erhåller ett slutgiltigt godkännande, kommuniceras detta endast när det gäller särskilt viktiga patentansökningar. Bolaget tillämpar individuell bedömning när det gäller vilka slutgiltiga godkännanden som kan anses omfattas av detta kriterium.

A1M Pharmas fem patentfamiljer
A1M Pharma har för närvarande tre godkända patent samt två patent under behandling. Här följer en förenklad översikt över den geografiska fördelningen av bolagets godkända patent samt en kort beskrivning av bolagets fem patentfamiljer:

Patent avseende medicinsk användning av A1M
Patent baserat på proteinet A1Ms förmåga att hantera giftiga ämnen i kroppen som omfattar användning av A1M för behandling av sex grupper av sjukdomar:

 • Infektion och inflammation
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Inre blödningar
 • Strålningssjukdomar
 • Barn- och kvinnosjukdomar
 • Skador hos för tidigt födda barn.

Patent avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning
Patentfamiljen innehåller sammanlagt tre separata patent. Två patent avseende diagnostik av havandeskapsförgiftning. Ett patent avser fosterhemoglobin (HbF) och det kroppsegna proteinet A1M i kombination som tidiga diagnostiska markörer av havandeskapsförgiftning.  Ett utvidgat diagnostik- och prediktionspatent lämnades in 2016.

Patent avseende mitokondrierelaterade sjukdomar
Avser användningen av A1M för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Patentet gäller till och med 4 september 2033.

Patent avseende skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner (under behandling)
En PCT-ansökan som avser att skydda all tillverkning och produktion av A1M-relaterade proteiner har lämnats in under Q1 2016. Då det här är fråga om en rekombinant variant av det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) skulle ett beviljat patent innebära ett betydligt starkare skydd än vad som är möjligt för det kroppsegna proteinet A1M.

Patent avseende A1M i njursjukdomar (under behandling)
En patentansökan avseende användningen av A1M för skydd mot njurskador i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (PRRT) lämnades in under 2016.

Årsredovisning 2016

Läs årsredovisningen här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Missa inte möjligheten att närvara på A1M Pharmas investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer jag och A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin att delta på en rad investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna kommer äga rum under teckningsperioden på följande orter: Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö. Fler orter kan även tillkomma.

Vi kommer skicka ut mer information om investerarträffarna under kommande vecka. För att vara säker på att inte missa en plats på något av eventen kan du även följa A1M Pharma på Facebook, där vi löpande kommer släppa mer information om respektive investerarträff samt hur du går tillväga för att anmäla dig.

För att följa A1M Pharma på Facebook kan du klicka här

I detta nyhetsbrev påminner vi er läsare om den kommande företrädesemissionen samt listar viktiga datum som kan vara bra att känna till. Glädjande är även den uppmärksamhet som vår forskning kring havandeskapsförgiftning nyligen fått i en rad olika medier den senaste tiden. Du kan i detta nyhetsbrev se ett inslag från SVT där vår medgrundare Stefan Hansson intervjuas angående A1Ms potential att behandla havandeskapsförgiftning.

Tomas Eriksson, vd
te@a1m.se
046 286 50 30

Innehållsförteckning
Snart inleds teckningsperioden för A1M Pharmas företrädesemission
Stort medialt intresse för A1M Pharmas läkemedelsutveckling inom havandeskapsförgiftning
Se huvudpunkterna från A1M Pharmas bolagspresentation den 7 mars

Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:
http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPlfZGv4P9fW0MjYFAAA19