A1M Pharma rekryterar Marie Wallén Öhman som projektledare för bolagets kliniska utveckling

Läs som PDF

A1M Pharma har anställt Marie Wallén Öhman, tidigare Clinical Research Manager vid McNeil AB Sweden, som projektledare för bolagets kliniska utveckling. Tjänsten är på heltid och har redan tillträtts. A1M Pharmas kliniska program, med sikte på njurskydd i samband med PRRT-strålbehandling är planerad att inledas under det första kvartalet 2018.

Marie Wallén Öhman har 13 års erfarenhet inom studiedesign och genomförande av kliniska studier under hela den kliniska fasen, bland annat som ansvarig för flera multicenterstudier. Totalt har hon 19 års branscherfarenhet, samt även en gedigen akademisk bakgrund med en doktorsexamen inom immunteknologi vid Lunds universitet.

– Den här rekryteringen utgör en viktig förstärkning av vårt team inom klinisk prövning av vår läkemedelskandidat ROSgardTM. Marie Wallén Öhmans gedigna erfarenhet inom studiedesign och projektledning har redan visat sig vara en stor tillgång för bolaget, säger A1M Pharmas utvecklingschef Eddie Thordarson.

Marie Wallén Öhman kommer att projektleda genomförandet av de kliniska prövningarna och arbetar nu med förberedelserna inför en första klinisk säkerhetsstudie i friska frivilliga.

– A1M Pharma har en lovande och mycket spännande klinisk fas framför sig inom två medicinskt betydelsefulla områden. Jag ser det därför som mycket inspirerande att kunna bidra med min kunskap från liknande projekt under denna viktiga del i företagets utveckling, säger Marie Wallén Öhman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Produkt för strålbehandling med PRRT har erhållit marknadsgodkännande inom EU, ansökan i USA under behandling

A1M Pharma planerar för att inleda kliniska studier med initialt fokus på njurskydd i samband med strålningsbehandlingsformen PRRT under det första kvartalet 2018. Det är därför värt att uppmärksamma att produkten Lutathera som första PRRT-produkt nu är godkänd för behandling av neuroendokrina tumörer (NET) i EU samt Island, Norge och Lichtenstein.

Även i USA går processen för marknadsgodkännande av Lutathera framåt. Landets läkemedelsmyndighet FDA meddelade i slutet av augusti att ansökan för Lutathera är komplett och mottagen av myndigheten. Det innebär att myndigheten inte behöver något ytterligare underlag innan ett beslut om ett eventuellt marknadsgodkännande kan tas.

– Det är glädjande att en första PRRT-produkt nu är godkänd i Europa och att motsvarande process framskrider i USA. Godkännandet i Europa gör det möjligt för vårdgivare att använda denna typ av strålbehandling för betydligt fler patienter än tidigare inom en patientgrupp som kännetecknas av ett stort medicinskt behov. Vår läkemedelskandidat ROSgardTM har ännu en bra bit kvar till marknad då den första kliniska studien är planerad att inledas under det första kvartalet 2018, men om vi kan visa positiva resultat i människa är det givetvis en klar fördel om det finns ett stort patientunderlag, säger A1M Pharmas VD Tomas Eriksson.

En pressrelease om godkännandet som publicerats av tillverkaren Advanced Accelerator Applications kan nås genom att klicka här

Utförlig EU-information om hur produkten fungerar och vad den är godkänd att användas för går att läsa genom att klicka här

American Kidney Fund finansierar ledande forskning om akut njurskada och havandeskapsförgiftning

American Kidney Fund, en stor amerikansk icke-vinstdrivande organisation som bidrar till att främja ny forskning och förbättrad sjukvård för personer med njursjukdomar, har delat ut ett forskningsstipendium med syfte att främja utvecklingen av bättre behandlingar för gravida kvinnor med kronisk njursjukdom som tidigare drabbats av akut njurskada (AKI).

Mottagare av stipendiet är Jessica Sheehan Tangren som forskar vid Brigham and Women’s Hospital/Massachusetts General Joint Nephrology Fellowship Program. Forskningen som finansieras kommer att baseras på hennes tidigare rön som visat att kvinnor som drabbats av AKI löper en förhöjd risk att drabbas av havandeskapsförgiftning när de blir gravida senare i livet.

– Den här forskningen kommer att bli intressant att följa för A1M Pharma då den tydligt kopplar samman nedsatt njurfunktion, även tidigare i livet, med havandeskapsförgiftning. Det är i linje med våra egna upptäckter och vårt val att utveckla vår läkemedelskandidat ROSgardTM för denna indikation. Mer forskning kring sjukdomen och den uppmärksamhet som det kan leda till på viktiga marknader som USA är positivt för oss då vi är en ledande aktör inom forskningsfältet, kommenterar A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Intervju om A1M Pharmas medverkan vid ISSHPs internationella konferens om havandeskapsförgiftning

Den 6-9 september genomfördes International Society for the Study of Hypertension in Pregnancys (ISSHP) internationella forskningskonferens med fokus på forskning kring havandeskapsförgiftning. Konferensen arrangerades i Berlin och samlade ledande forskare från såväl akademiska institutioner som läkemedelsbolag. Stefan Hansson, professor och överläkare i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet samt en av A1M Pharmas medgrundare, var en av de forskare knutna till A1M Pharma som höll presentationer under konferensen.

Kan du berätta lite om konferensen, vilka som deltog och dess syfte?
– ISSHP-konferensen riktar sig främst till kliniker, obstetriker, njurmedicinare, kardiologer, patologer och radiologer – som samtliga fokuserar på komplicerade graviditeter såsom havandeskapsförgiftning och intrauterina tillväxthämningar. De olika programpunkterna behandlar områden som grundforskning, nya kliniska riktlinjer för hantering av komplicerade graviditeter, nya behandlingsstrategier samt förebyggande behandling med existerande läkemedel som Aspirin (acetylsalisylsyra).

– Vidare är det stort fokus på att kunna prediktera sjukdomen i tidig graviditet samt att på ett mer precist sätt ställa rätt diagnos så tidigt som möjligt. De tyska organisatörerna arbetar nära tillsammans med Roche som utvecklar diagnostik baserad på biomarkörerna s-Flt-1 samt PlGF som främst är effektiva under graviditetens andra och tredje trimester. Inom A1M Pharma utvecklar vi istället markörerna HbF, A1M och hemopexin som har visat sig fungera väl för prediktion redan under den första trimestern samtidigt som de även ger en mer precis diagnostik senare under graviditeten.

Vad presenterade du och dina kollegor från A1M Pharma?
– Under vårt industrisymposium inledde en av världens främsta forskare inom havandeskapsförgiftning, Oxfordprofessorn Christopher Redman, med att sätta in fritt hemoglobin i ett större sammanhang av skadliga ämnen som är närvarande under sjukdomsförloppet.

– Därefter sammanfattade jag själv, Magnus Gram och Bo Åkerström A1M Pharmas koncept. Det bygger på att vi har identifierat en ny sjukdomsmekanism i form av att för mycket fosterhemoglobin bildas, vilket är skadligt för moderkakan och mammans organ. Vår diagnostik baseras på jämnvikten mellan fosterhemoglobinet och de kroppsegna skyddsprotein som jag nämnde ovan. Vi presenterade även behandlingsresultat i olika djurmodeller för havandeskapsförgiftning i vilka vår läkemedelskandidat ROSgard har visat god terapeutisk effekt.

– Dessutom presenterade doktorander från min samt Bo Åkerströms forskningsgrupp grundvetenskapliga resultat vid andra vetenskapliga symposier och posterpresentationer under konferensen.

Hur var det generella mottagandet av era presentationer?
– Bemötandet var generellt positivt. Deltagarna uppskattade den solida grundvetenskapen samt potentialen hos vår läkemedelskandidat som ett framtida läkemedel.

Etablerade ni några nya kontakter vid konferensen som kan vara till nytta för A1M Pharma?
– Vi har sedan länge etablerade kontakter med många av världens duktiga forskare inom havandeskapsförgiftning. På detta möte knöt vi bland annat utbyteskontakter som gör att vi kan skicka våra doktorander till andra laboratorium för att inhämta ny information och lära sig nya metoder.

Var det någon annan ny forskning som presenterades vid konferensen som du tyckte var särskilt intressant?
– Ett samarbete med professor Vesna Garovic vid Mayokliniken i USA har nyligen givit upphov till en publikation i en högt rankad tidskrift. Dessa resultat, som visar samband mellan fritt hemoglobin och njurskador, presenterades av henne under konferensen.

Är det något annat du skulle vilja lyfta fram från konferensen, eller generellt varför medverkan vid denna typ av konferenser är viktiga för ett bolag som A1M Pharma?
– Eftersom A1M Pharmas koncept är nytt är det viktigt att presentera det och få feedback från andra ledande forskare. Forskning är generellt sett en långsam process där nya infallsvinklar och samarbeten är viktiga komponenter. Genom samarbeten kan vi sprida och utveckla vårt arbete, och med mycket grundforskning som stödjer konceptet erhålls en ökad acceptans som i sin tur kan öppna för ytterligare samarbeten – en positiv spiral helt enkelt.

– För våra doktorander är det vidare mycket inspirerande att få träffa forskare som de bara har läst om, och att presentera och erhålla feedback på den egna forskningen är dessutom en viktig komponent i doktorandutbildningen.

– Slutligen är det viktigt för våra två forskningsgrupper som är kopplade till A1M Pharma att samlas som ett team och gemensamt visa upp de olika forskningsrön som tillsammans skall leda fram till vårt gemensamma mål – att ta fram världens första läkemedel för behandling av havandeskapsförgiftning.

Nordeas första bolagsanalys av A1M Pharma väntas i början av november

Som tidigare meddelats har Nordea inlett bolagsbevakning av A1M Pharma. Då Nordea har en bred europeisk kundkrets förväntas detta kunna leda till ett ökat internationellt intresse för att handla med bolagets aktie.

Nordea påbörjade sitt analysarbete i september men den första bolagsanalysen har blivit fördröjd och förväntas nu bli tillgänglig i början av november.

A1M Pharma medverkar vid Rodman & Renshaw Global Investment Conference i New York

Läs som PDF

A1M Pharma meddelar idag att bolaget kommer att medverka vid den 19:e årliga Rodman & Renshaw Global Investment Conference. Konferensen hålls mellan den 10–12 september 2017 i New York.

– Jag ser fram emot att få presentera vår forskning i ett så välkänt och etablerat forum som Rodman & Renshaw Global Investment Conference. Det ger oss möjlighet att skapa ett namn utomlands och ligger helt i linje med våra ambitioner att hitta utländska investerare, säger A1M Pharmas styrelseordförande Martin Austin.

A1M Pharma kommer på konferensen presentera företagets verksamhet och framtidsutsikter. Från bolaget kommer styrelseordförande Martin Austin att närvara. A1M Pharma kommer även att delta på exklusiva möten med enskilda investerare som är registrerade att delta på konferensen. Presentationen kommer även att livesändas via webben. För att se livesändningen, vänligen besök www.rodmanevents.com. Filmen från livesändningen kommer att vara tillgänglig i efterhand under 90 dagar.

A1M Pharma presenterar: tisdag 12 september kl: 22:40-23:05 (4:40-5:05 PM lokal tid).

Om Rodman & Renshaw Global Investment Conference
Rodman & Renshaw Global Investment Conference samlar över 300 presenterande företag och 2000 deltagare, vilket för samman tillväxtföretag med en stor publik av finansiella och strategiska investerare. Rodman & Renshaw är en investmentbank dedikerade till att tillhandahålla företagsfinansiering, strategisk rådgivning och relaterade tjänster till offentliga och privata företag inom flera sektorer och regioner. Rodman tillhandahåller även forskning och försäljning och handelstjänster till institutionella investerare. Under första halvåret av 2017 har de hjälpt sina uppdragsgivare ta in 2,4 miljarder dollar, fördelat på 68 transaktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

30 000 personer uppskattas leva med NET-cancertumörer bara i Storbritannien

Brittiska tidningen The Telegraph uppmärksammade i juli de olika mindre kända cancerformer som går under samlingsnamnet neuroendokrina tumörer (NET). Trots att de ännu är relativt okända för allmänheten är de enligt artikeln tillsammans vanligare än mer kända cancerformer som testikelcancer och cancer i äggstockarna. Uppskattningsvis lever ca 30 000 britter med sjukdomen, och omkring 4 000 nya patienter diagnosticeras varje år bara i Storbritannien.

Enligt artikeln är NET-tumörer svåra att upptäcka då symptomen, som trötthet, astma och matsmältningsproblem, lätt kan misstas för andra sjukdomar, bland annat den betydligt ofarligare mag-/tarmsjukdomen IBS.

Utöver behandling av havandeskapsförgiftning utvecklar A1M Pharma läkemedelskandidaten ROSGardTM som en potentiellt njurskyddande substans för användning i samband med strålbehandlingsformen PRRT. PRRT används framförallt för just behandling av NET-tumörer. Förhoppningen är att kunna minska skadeverkningarna på patientens njurar vid PRRT-behandling och därmed kunna öka den totala strålningsdosen som patienten tolererar.

Läs artikeln i sin helhet genom att klicka här

A1M Pharma medverkar vid ISSHPs internationella konferens om havandeskapsförgiftning i Berlin

A1M Pharma kommer att medverka vid International Society for the Study of Hypertension in Pregnancys (ISSHP) internationella forskningskonferens med fokus på forskning kring havandeskapsförgiftning som genomförs 6–9 september i Berlin, Tyskland. Konferensen samlar ledande forskare från såväl akademiska institutioner som läkemedelsbolag.

Forskare knutna till A1M Pharma kommer att medverka vid flera programpunkter under konferensen. De kommer dels att berätta om statusen för bolagets forskning kring användning av en A1M-baserad substans (den aktiva substansen i ROSGardTM) för behandling av sjukdomen, och dels kommer en djurmodell som saknar uttryckande av A1M-proteinet att presenteras. A1M Pharma är även så kallad brons-sponsor av eventet.

Bland de medverkande läkemedelsbolagen återfinns globala aktörer som Alexion Pharmaceuticals och Roche.

A1M Pharma TV-medverkan på FOX Business i USA sänds i slutet av oktober

A1M Pharmas ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA.

Sändningen av avsnittet där A1M Pharma medverkar är framflyttat från det tredje kvartalet till slutet av oktober och därmed nära inpå den andra nyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner (A1M TO).

–  Jag ser positivt på den här möjligheten att uppmärksamma havandeskapsförgiftning och A1M Pharmas utveckling av läkemedelskandidaten ROSGard som en framtida behandling. Samtidigt är jag hoppfull om att det kommer att attrahera fler internationella investerare i bland annat USA, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. uppmärksammar framsteg inom områden som hälsovård, grön energi, teknologi och global handel under ledning av skådespelaren och hållbarhetsförespråkaren Ed Begley, Jr. För mer information om programmet, gå in på www.innovationstelevision.com.

Du kan även se det senaste avsnittet av Innovations genom att klicka här

Nordea och Erik Penser – nya analyshus att bevaka A1M Pharma

Nordea, vars analyser når cirka 100 000 private banking-kunder och 600 000 institutionella investerare i Europa, kommer i september månad att inleda deras analysbevakning av A1M Pharma. Även Erik Penser Bank, genom deras tjänst Penser Access kommer att inleda bevakning under hösten. A1M Pharma bevakas därmed av fyra separata analyshus.

Sedan tidigare skriver Aktiespararna och Biostock regelbundna analyser om bolaget. Det innebär att det kommer att finnas gott om material för investerare som vill bilda sig en välunderbyggd uppfattning om bolagets verksamhet och potential.

Nordea kommer att börja publicera analyser om A1M Pharma med inledning i september i år. Erik Penser banks första analys beräknas släppas i det fjärde kvartalet 2017.

Du kan prenumerera på Aktiespararnas analyser om A1M Pharma genom att klicka här

BioStocks analyser av A1M Pharma finns under fliken Analyser på Biostocks hemsida