A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-06-30

Läs hela rapporten

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -34 294 KSEK (-18 378).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -4,25 SEK (-6,73).
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2017 till 90 (88) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 603 KSEK (-11 770).
 • Resultatet per aktie* uppgick till -2,31 SEK (-4,31).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 8 064 105 utestående aktier per den 30 juni 2017. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken till totalt 161 282 116 aktier. Bolaget har även genomfört en sammanläggning av aktier (20:1), innebärande att totalt antal registrerade aktier den 30 juni 2017 uppgår till 8 064 105 stycken. För ökad jämförbarhet har omräkning gjorts av historiskt aktieantal, vilket innebär att resultat per aktie per 2016-06-30 har dividerats med 2 730 772 aktier (utan omräkning 54 615 448 aktier). I samband med nyemissionen som genomfördes under perioden emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Antalet teckningsoptioner omräknat enligt sammanslagningen ger att bolaget har 1 777 778 utestående teckningsoptioner.  Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 15,00 SEK per aktie. Hänsyn har ej tagits till de utestående teckningsoptionerna i beräkningen för resultat per aktie eftersom detta hade föranlett ett bättre resultat.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • I april slutförs A1M Pharmas emission av units med en teckningsgrad om 65,1 procent. Det innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt utnyttjande av medföljande teckningsoptioner, med nyttjandeperioder 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.
 • Den 30 maj erhåller A1M Pharma ett så kallat ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan med titeln ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” från patentverket i Kanada (CIPO). Det innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Efter formellt godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028.
 • Den 2 juni meddelar A1M Pharma om flera framsteg inom den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSGard™. Bolaget har enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Samtidigt har produktionen inletts av den första storskaliga batchen under full GMP. Vidare har CordenPharma, ett utvecklings- och kontraktstillverkningsbolag (CDMO) valts som partner för sterilfyllning och paketering (s.k. Fill & Finish).
 • A1M Pharma slutför under perioden listbytet från Aktietorget till Nasdaq First North. Den 15 juni erhåller bolaget ett villkorat godkännande för handel av Nasdaq First North, och den 20 juni inleddes handeln med bolagets aktie (A1M) samt teckningsoption (A1M TO).
 • Den 29 juni meddelar bolaget att dess ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA. Avsnittet är planerat att sändas under hösten 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång till och med tidpunkten för publiceringen av denna delårsrapport.

VD Tomas Eriksson kommenterar

I början av det andra kvartalet genomfördes vår företrädesemission med syfte att ta in kapital till slutförandet av läkemedelskandidaten ROSGards prekliniska utveckling. Med hjälp av likviden kan vi upprätthålla en hög utvecklingstakt, och i början av juni kunde vi meddela flera viktiga framsteg.

Dels meddelades att vi enligt tidsplan har inlett den GLP-toxicitetsstudie vars resultat kommer att ligga till grund för en ansökan om att inleda kliniska studier. GLP-toxicitetsstudien är således av stor betydelse för bolagets framtida verksamhet, och det är därför mycket inspirerande att den nu pågår för fullt.

Dessutom kunde vi meddela framsteg i utvecklingen av den industriella tillverkningsprocessen för den aktiva substansen i ROSGard. Utöver justering av tillverkningsparameterar för att öka effektiviteten inleddes tillverkningen av den första storskaliga batchen i full enlighet med GMP. Även detta är av stor vikt för bolaget då en välfungerande tillverkningsprocess är en förutsättning för att kunna genomföra kliniska studier. Vi berättade även att CordenPharma valts ut som partner för sterilfyllning och paketering (s.k. Fill & Finish), vilket gör att vi börjar närma oss den punkt då hela tillverkningskedjan för läkemedelskandidaten börjar falla på plats.

Ett ytterligare konkret bevis på att bolaget är under stark utveckling är att vi nu har bytt lista från Aktietorget till Nasdaq First North. Listningen på Nasdaq First North kommer att göra det möjligt för fler internationella investerare att köpa aktier i bolaget samtidigt som den förväntas öka synligheten och trovärdigheten för oss som bolag.

När vi nu närmar oss hösten är det med stor tillförsikt inför de viktiga milstolpar som väntar. Detta innefattar bland annat färdigställandet av den första batchen tillverkad i enlighet med full GMP, och slutförandet av vår GLP-toxicitetsstudie under det fjärde kvartalet.

Bolagets absoluta huvudfokus är nu förberedelserna inför starten av våra planerade kliniska studier, vilka fokuserar på njurskydd vid strålbehandling och behandling av havandeskaps-förgiftning. Samtidigt arbetar vi parallellt med att forska kring och utvärdera ytterligare indikationer där vi ser stora möjligheter för A1M-baserade läkemedelssubstanser. Det är ett viktigt arbete som inte bör förbises om vi ska kunna bygga ett framgångsrikt bolag på både kort och lång sikt.

Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

Verksamheten bolagiserades 2008 och företagets huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning, samt behandling av njurskador. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod, som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget 0 (0) KSEK, under årets första sex månader. Motsvarande siffror för det andra kvartalet är 0 (0) KSEK för koncernen och 0 (0) KSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter för det första halvåret uppgår för koncernen till 0 (0) KSEK och för moderbolaget till 0 (0) KSEK.

Resultat

Första halvårets rörelseresultat för koncernen uppgick till -34 131 (-18 377) KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -33 685 (-17 877) KSEK. Motsvarande siffror för det andra kvartalet uppgick för koncernen till -18 440 (-11 769) KSEK och för moderbolaget till -18 265 (-11 391) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för det första halvåret till -25 093 (-13 186) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -24 678 (-12 747) KSEK. För det andra kvartalet uppgick kostnader för forskning och utveckling för koncernen till -12 113 (-8 964) KSEK och till -11 944 (-8 648) KSEK för moderbolaget. Bolagets utvecklingsarbete har intensifierats betydligt jämfört med motsvarande period föregående år.

Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgick för det första halvåret till -6 852 (-3 070) KSEK, moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -6 852 (-3 070) KSEK. Koncernens marknad/försäljningskostnader för det andra kvartalet uppgick till -5 150 (-1 583) KSEK och för moderbolaget uppgick motsvarande kostnader till -5 150 (-1 583) KSEK.

De administrativa kostnaderna uppgick under det första halvåret till -2 186 (-2 084) KSEK för koncernen och
till -2 154 (-2 024) KSEK för moderbolaget. Motsvarande kostnader uppgick för det andra kvartalet till -1 176 (-1 199) KSEK för koncernen och till -1 170 (-1 138) KSEK för moderbolaget.

Finansiell ställning

Den 30 juni 2017 uppgick koncernens soliditet till 90 (88) procent. Eget kapital uppgick per 2017-06-30 till 61 892 KSEK, jämfört med 64 112 KSEK samma tidpunkt föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 91 (93) procent respektive 67 332 (71 018) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick den 30 juni 2017 till 33 205 KSEK, jämfört med 39 248 KSEK per samma datum föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 juni 2017 till 68 427 KSEK jämfört med 72 500 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för halvårsperioden uppgick till 26 196 (19 861) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick under det första halvåret till 26 267 KSEK. För motsvarande period föregående år uppgick kassaflödet i moderbolaget till 20 051 KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till 1 027 (2 375) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till 822 (2 184) KSEK varav 0 (41) KSEK avsåg materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Aktien

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken till totalt 161 282 116 aktier. Bolaget har även genomfört en sammanläggning av aktier (20:1), innebärande att totalt antal aktier den 30 juni 2017 uppgår till 8 064 105 stycken. Hänsyn har tagits till sammanläggningen av aktier (20:1) för alla aktier i tabellen nedan.

 

  Jan-jun 2017 Jan-jun 2016 Helår 2016
Antal aktier före full utspädning 8 064 105 2 730 772 2 730 772
Antal aktier efter full utspädning 9 841 883 2 730 772 2 730 772
Resultat per aktie före full utspädning -4,25 -6,73 -19,07
Resultat per aktie efter full utspädning -4,25 -6,73 -19,07
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 5 397 438 2 310 653 2 310 653
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 6 286 327 2 310 653 2 310 653

 

Teckningsoptioner

I samband med nyemissionen som genomfördes under perioden emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 0,75 SEK per aktie. Efter sammanläggningen av aktier (20:1) blir siffrorna 1 777 778 teckningsoptioner till kursen 15,00 SEK. Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

Finansiell rapportering i enlighet med IFRS

A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2017                 2017-11-22

Bokslutskommuniké, 2017         2018-02-23

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till juni 2017 till 10 (8), av vilka 5 (4) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon:             046-286 50 30

E-post:               te@a1m.se

Hemsida:           www.a1m.se

Adress:              Medicon Village, Scheelevägen 22, 223 63 Lund

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 08:30.

A1M Pharma medverkar i TV-program om medicinska innovationer på Fox Business i USA

Läs som PDF

A1M Pharmas ledande forsknings- och utvecklingsarbete inom havandeskapsförgiftning, en sjukdom som drabbar tio miljoner gravida kvinnor varje år, kommer att uppmärksammas i ett avsnitt av TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. som sänds på Fox Business i USA. Avsnittet där A1M Pharma medverkar är planerat att sändas under det tredje kvartalet 2017.

– Jag ser positivt på den här möjligheten att uppmärksamma havandeskapsförgiftning och A1M Pharmas utveckling av läkemedelskandidaten ROSGardTM som en framtida behandling. Vi förväntar oss även att vårt kliniska program inom behandling av havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling, med en säkerhetsstudie i friska frivilliga som är planerad att inledas i början av 2018, kommer att uppmärksamma och attrahera fler internationella investerare i bland annat USA, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

TV-programmet Innovations with Ed Begley Jr. uppmärksammar framsteg inom områden som hälsovård, grön energi, teknologi och global handel under ledning av skådespelaren och hållbarhetsförespråkaren Ed Begley, Jr. Programmet produceras av DMG Productions, LLC. För mer information om programmet, gå in på www.Innovationstelevision.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 20 juni 2017. A1M Pharmas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

A1M Pharma: Listning av teckningsoptioner från och med 20 juni 2017 på Nasdaq First North

Läs som PDF

A1M Pharma AB (publ) meddelade den 15 juni 2017 att bolaget har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Idag meddelas det att bolagets teckningsoption (A1M TO) kommer att listas på Nasdaq First North från och med 20 juni 2017 – samma dag som för stamaktien. Handel i bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 19 juni 2017.

A1M Pharmas teckningsoption kommer fortsatt att handlas under kortnamnet A1M TO med nuvarande ISIN-kod SE0009773450. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Bolaget har 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner. 20 teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 15,00 SEK under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 och 27 november – 8 december 2017. Bolaget tillförs vid full teckning 26,7 MSEK före emissionskostnader.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

A1M Pharma erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North – Handelsstart 20 juni 2017

Läs som PDF

A1M Pharma AB (publ) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 20 juni 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 19 juni 2017.

– Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg för vår pågående expansion och ambition om en internationell profilering. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. Jag vill även passa på att tacka Aktietorget för ett givande samarbete under åren som gått, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

A1M Pharma kommer fortsatt att handlas under kortnamnet A1M med nuvarande ISIN-kod SE0009973357. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på A1M Pharmas hemsida, www.a1m.se.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017.

A1M Pharma meddelar framsteg inom den prekliniska utvecklingen av ROSGard™

Läs som PDF

A1M Pharma meddelar att bolaget enligt tidsplan inlett en GLP-toxicitetsstudie för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Resultaten kommer att ligga till grund för ansökan om att inleda kliniska studier i början av 2018. Samtidigt produceras nu den första storskaliga batchen under full GMP, även det i enlighet med tidigare kommunicerad tidplan.

A1M Pharma arbetar intensivt med att slutföra den prekliniska slutfasen för läkemedelskandidaten ROSGard™ med sikte på att inleda kliniska studier i början av 2018. Framförallt två delmoment återstår. Dels måste en toxicitetsstudie enligt god laboratoriesed (GLP) färdigställas, och dels krävs tillverkning av läkemedelskandidaten enligt gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP).

Bolaget meddelar nu att GLP-toxicitetsstudien har inletts i enlighet med tidsplan. Den praktiska delen av studien förväntas att vara avklarad redan i mitten av juli, följt av analys och utvärdering. Bolaget räknar som tidigare med att hela studien skall vara genomförd under det fjärde kvartalet 2017, med förväntad slutrapport i november.

– Vi är nu inne i slutet av den prekliniska fasen innan vi kan ta ROSGard™ till klinisk fas, och det är tillfredställande att vi fortsatt lyckas uppnå våra milstolpar inom uppsatt tidsplan. Jag ser med tillförsikt fram emot slutresultaten från den pågående GLP-toxicitetsstudien, säger Eddie Thordarson, A1M Pharmas utvecklingschef.

Även arbetet med att validera bolagets storskaliga tillverkningsprocess för den aktiva substansen i ROSGard™ fortskrider planenligt. A1M Pharma har nu startat tillverkningen av den första storskaliga GMP-batchen, som beräknas kunna färdigställas under augusti. Utifrån pilotbatchen har ett antal processparametrar justerats för att ytterligare förbättra renhet, kvalitet samt öka utbytet av den mängd aktiva substans som erhålls från en batch.

CordenPharma, ett utvecklings- och kontraktstillverkningsbolag (CDMO) med ett komplett tjänsteutbud inom tillverkning av aktiva läkemedelssubstanser och läkemedelsprodukter samt paketering, har valts som partner för sterilfyllning och paketering (Fill & Finish). CordenPharma har ett nätverk med cGMP-certifierade produktionsanläggningar i både Europa och USA, och den första kliniska GMP-batchen av ROSGard™ kommer att produceras vid CordenPharma Caponago i Italien under det fjärde kvartalet 2017.

A1M Pharma planerar att inleda sitt kliniska program med en säkerhetsstudie i friska frivilliga i början av 2018. Bolaget utvärderar nu potentiella partners inom kontraktsforskning (CRO-bolag) för utförandet av studien, och ett slutgiltigt val av CRO förväntas inom de närmaste månaderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

A1M Pharma har erhållit besked om kommande godkännande av patent i Kanada för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning

Läs som PDF

A1M Pharma har erhållit ett så kallat ”Notice of Allowance” för bolagets patentansökan med titeln ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” från patentverket i Kanada (CIPO). Det innebär att patentverket avser att bevilja bolagets patentansökan. Efter formellt godkännande kommer patentet att vara giltigt till och med 2028.

Beskedet om kommande patentgodkännande i Kanada utvidgar A1M Pharmas immateriella skydd för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning i Nordamerika till samtliga större länder i regionen.

– Kanada är ett land som har ett väl utvecklat socialt skyddsnät och som bör vara mottagligt för att finansiera en framtida behandling. Det gör att det här beskedet ökar vår marknadspotential i Nordamerika för den här indikationen, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj
Bolaget innehar ett flertal internationella patentfamiljer där patentansökningar har lämnats in under 2016 för skydd av substansen A1M och A1M-relaterade proteiner samt skydd mot njurskador med A1M som bland annat omfattar njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer, Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT). Dessutom har ansökningar om substanspatent inlämnats på viktiga marknader för behandling av havandeskapsförgiftning med läkemedelskandidaten ROSGard™ vars aktiva substans består av en modifierad version av A1M. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en förenklad sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

Region/Land

Patent
medicinsk användning av A1M
Patent diagnostik & behandling havandeskapsförgiftning

Patent behandling mitokondrierelaterade sjukdomar

Japan

Ja

Ja

Australien

Ja

Ja

Europa*

Ja Ja

Ja

Ryssland

Ja

Mexiko

Ja

Nya Zeeland

Ja

Ja

Kina

Ja**

Hong Kong

Ja**

Singapore

Ja

Sydafrika

Ja
Sydkorea

Ja

USA

Ja

Kanada

Ja

* Inkluderar länderna Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz/Lichtenstein, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.
** Patent erhållet för diagnostik, ej behandling.

Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av följande patent:

 • ”Medical use of A1M” (Patent medicinsk användning av A1M)
 • ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik havandeskapsförgiftning)
 • ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling havandeskapsförgiftning)
 • ”Alpha-1-microglobulin for use in the treatment of mitochondria-related diseases” (patent behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar)

Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.

A1M Pharma Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31

Läs hela rapporten

Med ”Bolaget” eller ”A1M Pharma” avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

 • Nettoomsättning (bidrag) uppgick till 0 SEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 691 SEK (-6 608).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,17).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 38 % (84).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 615 448 utestående aktier per den 31 mars 2017. Notera att en företrädesemission och en sammanläggning av aktier registrerats hos Bolagsverket efter periodens utgång. Antalet aktier uppgår efter periodens utgång till 8 064 105 stycken.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

 • A1M Pharma meddelar att rA1M visar mitokondrieskyddande effekt enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i samarbete med NeuroVive Pharmaceutical AB. Bolaget har även slutfört samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket har inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och tillgång till nya djurmodeller.
 • A1M Pharma har med goda resultat planenligt genomfört initiala immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Bolaget fortsätter nu att undersöka substansen under längre tidsperioder samt som en del i den kommande registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudien.
 • Styrelsen för A1M Pharma beslutar att genomföra en emission om högst 122,9 MSEK av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt sammanläggning av aktier (1:20) villkorat godkännande vid extra bolagsstämma. Dessutom planeras en listning på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017.
 • A1M Pharmas tillverkningspartner har helt enligt tidsplan framgångsrikt tillverkat en första storskalig batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard™. Efter genomförda tester som visat på god kvalitet och renhet har A1M Pharma beslutat att denna batch skall användas i kommande GLP-toxicitetsstudier.
 • Bolaget håller extra bolagsstämma den 14 mars 2017 med anledning av styrelsens förslag till emission av units och sammanläggning av aktier. Samtliga beslut tas enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
 • A1M Pharma meddelar att preliminära data från en genomförd preklinisk långtidsstudie entydigt visar att den aktiva substansen i ROSGard™ har en stark skyddseffekt mot njurskador i samband med strålbehandling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • A1M Pharmas emission av units genomförs med en teckningsgrad om 65,1 procent. Det innebär att bolaget tillförs 63 MSEK efter emissions- och garantikostnader om cirka 17 MSEK. Vid fullt utnyttjande av medföljande teckningsoptioner, med nyttjandeperioder 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

VD Tomas Eriksson kommenterar

I början av året kunde vi meddela att våra samarbeten med NeuroVive Pharmaceutical respektive Fred Hutchinson Cancer Research Center har givit goda resultat. Genom det förstnämnda samarbetet kunde vi påvisa att rA1M har en mitokondrieskyddande effekt, vilket stärker våra projekt inom njurskydd vid strålbehandling och havandeskapsförgiftning. Det är även ett styrkebesked för läkemedelsplattformen som helhet och våra möjligheter att nå framgång inom nya tillämpningsområden. Det andra samarbetet gav oss värdefull kunskap om A1Ms verkningsmekanismer samt tillgång till nya djurmodeller.

Vidare kunde vi delge marknaden att preliminära resultat från en preklinisk långtidsstudie i djurmodell visar att den aktiva substansen i vår läkemedelskandidat ROSGard™ har en god njurskyddande effekt i samband med den målsökande strålbehandlingen PRRT. Resultaten är mycket uppmuntrande inför våra kommande kliniska studier med ROSGard™.

De två viktigaste momenten som återstår innan vi kan ansöka om att inleda kliniska studier är storskalig tillverkning av ROSGard™ enligt gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP) samt slutförandet av prekliniska toxicitets- och säkerhetsstudier. Även inom dessa områden gjordes stora framsteg under kvartalet. Vi tillverkade en första storskalig batch av den aktiva substansen i ROSGard™ i februari, och denna batch visade så god kvalitet och renhet att den kommer att användas i kommande GLP-toxicitetsstudier. Det innebar att A1M Pharma som bolag uppnådde av mycket viktig milstolpe, då det ofta är utmanande att skapa en storskalig tillverkningsprocess för biologiska läkemedel. Vi kunde även meddela att initiala immunogenicitetsstudier i djurmodell för den aktiva substansen i ROSGard™ genomförts med gott resultat.

Nästa steg är att optimera tillverkningsprocessen ytterligare och färdigställa inför GMP-tillverkning samt att genomföra registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudier. Vi ligger väl inom tidsramen för dessa moment och jag räknar med att vi kan uppdatera kring hur vårt prekliniska arbete fortlöper i närtid.

Slutligen vill jag passa på att tacka alla som deltog i vår nyligen genomförda företrädesemission. Likviden gör att vi fortsatt kan sikta mot våra tidigare kommunicerade mål för 2017–2018: att inleda kliniska fas I/II-studier under 2018 samt att under slutet av året kunna presentera preliminära data som kan ligga till grund för slutförhandlingar om ett licensavtal inom njurskydd vid strålbehandling.

Med andra ord, fortsatt intensiva och spännande månader väntar!

Tomas Eriksson
VD, A1M Pharma AB


A1M Pharma AB

Verksamheten bolagiserades 2008 och A1M Pharmas huvudfokus är utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik för havandeskapsförgiftning samt behandling av njurskador. Läkemedelsutvecklingen är baserad på A1M, ett kroppseget protein som håller kroppen ren från oxiderande giftiga ämnen och reparerar skadad vävnad. Diagnostiken för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörerna hemoglobin och A1M i gravida kvinnors blod. Forskarna har utvecklat en ny diagnostikmetod som på ett tidigt stadium kan upptäcka graviditeter i riskzonen för att utveckla havandeskapsförgiftning. Bolagets fokus innefattar även läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador, då genomförda studier visar att A1M har en generellt skyddande funktion.

A1M Pharma AB är moderbolag i en koncern som även omfattar dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB. Preelumina ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver forskning, utveckling och kommersialisering inom diagnostik. I Preelumina sker utveckling av diagnostikmetoder för att kunna förutsäga havandeskapsförgiftning på ett tidigt stadium. Härutöver har A1M Pharma inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Intäkter och resultat

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 0 (0) KSEK, och moderbolaget 0 (0) KSEK, under årets första kvartal. Övriga rörelseintäkter för koncernen uppgår till 0 (0) KSEK och för moderbolaget till 0 (0) KSEK.

Resultat

Kvartalets rörelseresultat för koncernen uppgick till -15 691 (-6 608) KSEK och för moderbolaget uppgick rörelseresultatet till -15 420 (-6 485) KSEK.

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för det första kvartalet 2017 till -12 980 (-4 222) KSEK för koncernen. Moderbolagets motsvarande kostnader uppgick till -12 734 (-4 099) KSEK. Marknad/försäljningskostnader för koncernen uppgick för kvartalet till -1 702 (-1 487) KSEK, moderbolagets kostnader uppgick till -1 702 (-1 487) KSEK. De administrativa kostnaderna uppgick för det första kvartalet 2017 till -1 009 (-885) KSEK för koncernen och till -984 (-886) KSEK för moderbolaget. Kostnaderna är kopplade till Bolagets intensifierade utvecklingsarbete och industriella tillverkning av den aktiva läkemedelssubstansen som ingår i Bolagets läkemedelskandidat ROSGardTM.

Finansiell ställning

Den 31 mars 2017 uppgick koncernens soliditet till 38 (84) procent. Eget kapital uppgick per 2017-03-31 till 14 645 KSEK jämfört med 35 950 KSEK per samma datum föregående år. Motsvarande siffror för moderbolaget var 45 (92) procent respektive 19 910 (42 682) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2017 till 1 912 KSEK, jämfört med 10 069 KSEK per samma datum föregående år. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 31 mars 2017 till 38 841 KSEK jämfört med 42 583 KSEK föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för kvartalet uppgick till -5 097 (-9 318) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick under första kvartalet 2017 till -5 003 (-9 257) KSEK. Investeringarna uppgick för koncernen till -491 (-1 222) KSEK. Investeringarna för moderbolaget uppgick till -594 (-1 049) KSEK varav 0 (-21) KSEK avsåg materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Aktien

A1M Pharma AB noterades på AktieTorget i april 2013. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier till 54 615 448. Bolaget har under kvartalet genomfört en företrädesemission som efter registrering har ökat antalet aktier med 106 666 668 stycken. Bolaget har efter periodens utgång även genomfört en sammanläggning av aktier, innebärande att totalt antal aktier efter periodens utgång uppgår till 8 064 105 stycken.

Teckningsoptioner

I samband med nyemissionen som genomfördes i mars/april 2017 emitterades även 35 555 556 teckningsoptioner av serie 2017. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i A1M Pharma till en kurs om 0,75 SEK per aktie. Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 samt 27 november – 8 december 2017. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 26 MSEK efter emissionskostnader.

Finansiell rapportering i enlighet med IFRS

A1M Pharma upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Bolaget hänvisar till delårsrapport per 2015-06-30 (not 5) för effekterna av övergången till IFRS för koncernen och moderbolaget.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2017                  2017-08-25

Delårsrapport 3, 2017                 2017-11-22

Bokslutskommuniké, 2017         2018-02-23

Personal

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till mars 2017 till 8 (7), av vilka 4 (4) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett forskningsbolag som A1M Pharma kännetecknas av en hög operationell och finansiell risk, då projekt som Bolaget driver befinner sig i olika faser av utveckling där ett antal parametrar påverkar sannolikheten för kommersiell framgång. Sammanfattningsvis är verksamheten förenad med risker relaterade till bland annat läkemedelsutveckling, konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Eriksson, VD

Telefon:             046-286 50 30

E-post:               te@a1m.se

Hemsida:           www.a1m.se

Adress:              Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund

Denna information är sådan information som A1M Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017.

Kommuniké från årsstämman i A1M Pharma AB (publ)

Läs som PDF

Idag, den 16 maj, hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut på årsstämman var eniga.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer 
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till tre styrelseledamöter som är oberoende och inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades dels att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant, dels att Martin Austin, Anders Ermén, Cristina Glad, Stefan Hansson, Christina Lloyd och Bo Åkerström omväljs som styrelseledamöter. Till styrelsesuppleant omvaldes Magnus Gram. På årsstämman omvaldes Martin Austin till styrelseordförande.

Stämman beslutade även att bolagets revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisorer till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar lön och andra villkor för ledningsgruppen i A1M Pharma AB (publ) (”A1M”). Ledningsgruppen utgörs av verkställande direktör samt övriga ledande befattningshavare vilka kan omfatta styrelseledamöter som, utöver det uppdraget, också har andra befattningar inom A1M, nedan gemensamt benämnda ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal, som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställts.

 1. Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet ska bestå av hela styrelsen och har bland annat till uppgift att;

 • bereda och fatta beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen;
 • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt
 • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.
 1. Grundläggande princip

Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas på så sätt att A1M kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.

 1. Fast lön

Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning. Lön skall fastställas per kalenderår.

 1. Rörlig lön

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår. Den rörliga lönen regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som engångsbetald pensionspremie sker viss uppräkning så att totalkostnaden för A1M blir neutral. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. Därutöver kan styrelsens ersättningsutskott fatta beslut om diskretionär rörlig lön för att premiera extraordinära insatser. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig.

 1. Icke monetära förmåner

En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsens ersättningsutskott bedömer det lämpligt och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala löne- och ersättningsbilden, vara berättigad till en extra sjukförsäkring.

 1. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med A1M. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda. Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för A1M blir neutral.

 1. Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden från A1Ms sida skall vara marknadsmässig för ledande befattningshavare. Uppsägningstiden från ledande befattningshavares sida skall vara lägst 3 månader. Styrelsen kan ingå avtal som ger ledande befattningshavare rätt till marknadsmässigt avgångsvederlag. Avgångsvederlaget skall vara avräkningsbart mot lön erhållen vid ny anställning.

 1. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande

Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut om lön och övriga villkor för ledande befattningshavare.

 1. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma

Styrelsens ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda. Ett aktierelaterat incitamentsprogram skall följa Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

 1. Övrigt

Styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Dock skall ersättningen i samtliga fall vara marknadsmässig.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda registrerade aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2016.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

A1M Pharma: Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Läs som PDF

Styrelsen i A1M Pharma AB (publ) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara måndag den 22 maj 2017. Sammanläggning av aktier 1:20 innebär att 20 befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Samtidigt uppger bolaget att villkoren för teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, har räknats om per avstämningsdagen 22 maj 2017 med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:20.

Sammanläggning av aktier
En extra bolagsstämma i A1M Pharma beslutade den 14 mars 2017 om sammanläggning av aktier 1:20, innebärande att 20 (tjugo) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket och A1M Pharmas styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara måndag den 22 maj 2017.

 • Sista dagen för handel i A1M Pharmas aktie innan sammanläggningen är torsdag den 18 maj 2017
 • Första dag för handel i A1M Pharmas aktie efter sammanläggning är fredag den 19 maj 2017, vilket innebär att aktiekursen från och med den 19 maj 2017 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
 • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer A1M Pharmas aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2017 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0009973357.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 161 282 116 till 8 064 105 aktier med ett kvotvärde om 0,80 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 22 maj 2017. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tjugo (20). Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.

Omräknade villkor för teckningsoptioner serie 2017
A1M Pharma har 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017, kortnamn: A1M TO, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 28 augusti – 8 september respektive 27 november – 8 december 2017. Villkoren för teckning har räknats om per avstämningsdagen den 22 maj med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:20. Det totala antalet utelöpande teckningsoptioner ändras inte.

Tjugo (20) optionsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterade aktie till kurs 15,00 SEK per aktie.

Antalet teckningsoptioner uppgår till 35 555 556 och kan vid full teckning tillföra Bolaget högst 26,7 MSEK genom högst 1 777 777 nyemitterade aktier till emissionskurs 15,00 SEK.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och MAQs Advokatbyrå Malmö AB juridisk rådgivare till A1M Pharma i samband med sammanslagningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.

A1M Pharma: Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner

A1M Pharma AB (publ) (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units som avslutades den 7 april 2017. Emissionen tecknades till 65,1 %, motsvarande 80,0 MSEK. Units benämns betalda tecknade units (BTU). Företrädesemissionen är nu registrerad hos bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 9 maj 2017. Avstämningsdag är den 11 maj 2017, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

A1M Pharma kommer efter omvandling av BTU att ha 161 282 116 utelöpande aktier och 35 555 556 utelöpande teckningsoptioner av serie 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2017 ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK under perioderna 28 augusti – 8 september 2017 respektive 27 november – 8 december 2017. Efter avstämningsdagen den 11 maj kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner och de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto den 15 maj 2017. Första handelsdag på Aktietorget för nyemitterade aktier och teckningsoption av serie 2017 är 15 maj 2017.

Sammanläggning av aktier och listbyte till Nasdaq First North
Bolaget har beslutat genomföra en sammanläggning av aktier 1:20, det vill säga 20 aktier till en (1), vilket är planerat att genomföras under vecka 21. Därefter avser Bolaget ansöka om listning på Nasdaq First North med planerad handelsstart under vecka 24. Detta kommer att meddelas i ett särskilt pressmeddelande.

ISIN-kod för aktie A1M Pharma, kortnamn A1M: SE0005876828
ISIN-Kod för BTU A1M Pharma, kortnamn A1M BTU: SE0009773435
ISIN-kod för TO i A1M Pharma, kortnamn A1MTO: SE0009773450

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) – en målsökande strålbehandling av tumörer – i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen.