Delårsrapport 2013-01-01–09-30

Delårsrapport i pdf-format: A1M Pharma Q3 2013 2013-11-12

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2013-01-01 – 2013-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 6 106 (5 443) KSEK varav 6 085 (4 900) KSEK avser aktiverade utvecklingsutgifter.
 • Resultatet före skatt uppgick till -4 159 (-1 948) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,35 (-0,63) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2013 till 61 %.

Tredje kvartalet (2013-07-01 – 2013-09-30)

 • Intäkterna uppgick till 2 409 (2 003) KSEK varav 2 409 (1 909) KSEK avser aktiverade utvecklingsutgifter.
 • Resultatet före skatt uppgick till -1 379 (-553) KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 (-0,18) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 3 074 375 aktier per 2013-09-30.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013

 • Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • A1M Pharma har per den 11 november 2013 publicerat en nulägesrapport med en sammanfattande beskrivning av bolagets verksamhet.

Övriga händelser under tredje kvartalet 2013

 • Nya antikroppar, avsedda för produktutveckling av prediktions- och diagnostikplattform av havandeskapsförgiftning, har framtagits.
 • Utvecklingsarbete avseende förbättring av A1Ms läkemedelsegenskaper har initierats.
 • Forskare knutna till A1M Pharma har publicerat en översiktsartikel om havandeskapsförgiftning (Hansson SR, Gram M, Åkerström B. Fetal hemoglobin in preeclampsia: a new causative factor, a tool for prediction/diagnosis and a potential target for therapy. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, In press).