Erhåller första patent avseende medicinsk användning av A1M

A1M Pharma meddelar att bolagets patentansökan med titeln ”Medical use of A1M” har godkänts i Japan. Patentet löper till och med 2029 och är bolagets första godkända patent avseende medicinsk användning av A1M.

– Som nämnt ovan är detta erhållna patent i Japan A1M Pharmas första godkända patent avseende medicinsk användning av A1M vilket är mycket glädjande. Patentet baserar sig på A1M-ets förmåga att städa undan giftiga ämnen och slaggprodukter som ger skador på celler och bindväv. Patentet omfattar användning av A1M för behandling av sex grupper av sjukdomar som beror på förhöjda halter i kroppen av sådana giftiga ämnen, s.k. oxidativ stress. De sex grupperna är 1) infektion och inflammation, 2) hjärt-kärlsjukdomar, 3) inre blödningar, 4) strålningssjukdomar, 5) barn- och kvinnosjuk-domar, och 6) skador hos för tidigt födda barn. Vi välkomnar detta godkännande som stärker bolagets materiella skydd ytterligare, säger Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma.

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj

A1M Pharma innehar tre internationella patentfamiljer, däribland godkända patent inom EU och i USA för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patent-skydd:

Region/Land Patent avseende medicinsk användning av A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade per år*
Japan Ja Ja 28 000
Australien Ja Ja 12 400
Europa Ja 191 300
Mexiko Ja Ja 121 200
Nya Zeeland Ja Ja 2 000
Kina Ja 400 000
Sydafrika Ja Ja 100 900
Sydkorea Ja 8 200
USA Ja 150 200
Summa         1 014 200

 

* Gäller havandeskapsförgiftning.

Ovanstående gäller godkännanden av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se