A1M
köp
sälj
senast

Havandeskapsförgiftning

toppbilder_stefan_mage3

Det första läkemedlet mot havandeskapsförgiftning

Prekliniska studier tyder på att A1M skulle kunna användas som läkemedel för att behandla havandeskapsförgiftning – ett potentiellt livsfarligt tillstånd som drabbar omkring tio miljoner gravida kvinnor varje år. Idag saknas botande behandling.

Havandeskapsförgiftning – som på fackspråk heter preeklampsi – är ett sjukdomstillstånd som uppkommer i samband med graviditet. Diagnosen ställs idag genom att för högt blodtryck samt äggvita i urinen upptäcks efter 20:nde graviditetsveckan. Symtombilden är ofta vag men några typiska symptom är svullnad och huvudvärk. I sin allvarligaste form kan preeklampsi övergå i eklampsi – ett livshotande tillstånd som kännetecknas av epilepsiliknande kramper, högt blodtryck och generell organsvikt. I Sverige drabbas årligen cirka 5 000 blivande mammor av havandeskapsförgiftning, motsvarande 3–7 % av alla gravida kvinnor. Eftersom enda boten idag är att avbryta graviditeten orsakar havandeskapsförgiftning även 15 % av alla prematura förlossningar.

Allvarligt och svårförklarat tillstånd

Komplikationer och dödsfall är sällsynta i vårt land men globalt sett är havandeskapsförgiftning ett medicinskt problem av enorma proportioner: det ligger bakom nästan vart femte dödsfall bland gravida kvinnor världen över vilket motsvarar ett dödsfall var tredje minut. Idag saknas en säker metod för att identifiera riskpatienter tidigt i graviditeten och efter graviditetsvecka 20 är nuvarande diagnostiska metoder främst baserade på blodtrycksmätning vilket inte är så specifikt. Idag finns endast symptomatisk behandling att tillgå vilken främst syftar till att sänka blodtrycket. Den enda kurativa behandlingen är att avbryta graviditeten genom att förlösa barnet.

Orsakerna till att vissa kvinnor drabbas av havandeskapsförgiftning är fortfarande höljda i dunkel – något som har gjort att havandeskapsförgiftning ibland kallas ”de många teoriernas sjukdom”. Första steget i sjukdomsutvecklingen beror på att placentan (moderkakan) inte har anlagts på korrekt sätt. Detta leder till en otillräcklig blodtillförsel som ger upphov till oxidativ stress som i sin tur skadar placentan. Hittills okända ”faktorer X” och nedbrytningsprodukter från placentaceller, s.k. ”cellulärt skräp”, läcker över till mammans blodcirkulation och bidrar till generell inflammation och kärlskada, vilket drabbar alla organ, inte minst njurarna. I det andra sjukdomssteget uppkommer de kliniska symptomen.

Framgångsrika försök med A1M

Bo Åkerströms och Stefan Hanssons forskargrupper vid Lunds universitet har kunnat visa att en viktig ”faktor X” utgörs av fritt foster-hemoglobin som läcker från placentan till mammans blodcirkulation. Fritt hemoglobin ger upphov till oxidativ stress som i sin tur är skadligt för alla kroppens celler.  Grupperna har under de senaste åren genomfört flera framångsrika behandlingsstudier.

  • I en laboratoriemodell, där placentan perfunderades med fritt foster-hemoglobin, kunde man bland annat demonstrera blodtryckshöjning och placentaskador som var identiska med dem som beskrivs vid havandeskapsförgiftning. Genom att tillsätta A1M till den perfunderade placentan kunde en intravenös behandling simuleras. Resultaten visade flera gynnsamma effekter: de strukturella skadorna reparerades och läckage av hemoglobin till mammans blodomlopp upphörde.
  • I en djurmodell gavs A1M till dräktiga får som fått havandeskapsförgiftning framkallad på konstgjord väg. Studien visade att A1M hjälpte till att förhindra och läka skadorna på fårens moderkakor och njurar. Inga av de behandlade djuren fick några biverkningar.

Resultaten ger gott hopp om att A1M kan användas som det första förebyggande eller behandlande läkemedlet vid havandeskapsförgiftning.

© Copyright - A1M