A1M Pharma AB är sedan 20 juni 2017 listat på Nasdaq First North och handlas med kortnamnet A1M (ISIN-kod: SE0009973357). Innan dess var bolaget listade på AktieTorget sedan 3 april 2013.

Aktiekapitalet uppgår till 16 597 472,64 SEK fördelat på 20 746 840 aktier av endast en serie. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,80 SEK och berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Bolagsbeskrivning
A1M Pharmas bolagsbeskrivning i samband med listningen på Nasdaq Stockholm First North – juni 2017. För att läsa bolagsbeskrivningen, klicka här

First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Certified Adviser granskar bolag vars aktier skall tas upp till handel på First North.

Utdelning

Alla aktier har lika rätt till utdelning. Eventuell utdelning beslutas av och betalas ut efter ordinarie årsstämma. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden AB. Avdrag för preliminär skatt ombesörjs normalt av Euroclear eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Rätt till eventuell tilldelning tillfaller den som vid fastställd avstämningsdag har rätt till deltagande i bolagsstämman, d.v.s. var registrerad som ägare i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare har rätt till andel i överskott vid en eventuell likvidation i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot Bolaget och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget.

Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Enligt aktiebolagslagen har en aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än 90 % av aktiekapitalet i ett bolag rätt att inlösa resterande aktier från övriga aktieägare i Bolaget. På motsvarande sätt har en aktieägare vars aktier kan bli föremål för inlösen rätt till sådan inlösen av majoritetsaktieägaren.

Bolaget omfattas av Näringslivets Börskommittés (NBK:s) regler om budplikt och offentliga erbjudanden till aktieägarna i bolag anslutna till Nasdaq First North (NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar). Enligt dessa regler är en aktieägare skyldig att offentligt erbjuda att förvärva alla aktier i ett bolag för det fall att aktieägarens innehav av aktier med rösträtt passerar 30 %.


Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i A1M uppgår till cirka 4 771 med de största innehaven per den 29 juni 2018 enligt nedan.

 

Aktieägare

 

Namn

Antal aktier

Andel av kapital och röster (%)

Avanza Pension

1 576 405

7,6 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

789 919

3,81 %

Martin Lind

729 034

3,51 %

Fredrik Olsson*

650 000

3,13 %

Rothesay Limited

500 000

2,41 %

Handelsbanken Liv

418 897

2,02 %

Stefan Larsson

372 900

1,8 %

Ålandsbanken i ägares ställe

369 206

1,78 %

Swedbank försäkring

318 278

1,53 %

Ewa Ericsson**

253 009

1,22 %

Övriga

14 762 718

71,2 %

Totalt

20 746 840

100 %

* Privat och bolag
** Tidigare genom Baulos International SA / Baulos Captial Belgium SA


Aktieägaravtal m m
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Insynspersoner
Från och med den 3 juli 2016 rapporteras insidertransaktioner till Finansinspektionen. Du hittar FI:s insynsregister här.

Aktiekurs

  • A1M -0.12 %
  • köp 4.16
  • sälj 4.26
  • senast 4.26

Se även Nasdaq First North

Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. A1M Pharmas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här

A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se