Penser Access: Planerar kliniska studier under Q4 2018

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,8 (18,4) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven av något lägre R&D-aktivitet. Vi räknade tidigare med att bolaget kunde skicka in den kompletterande ansökan till Läkemedelsverket innan sommaren. Bytet av tillverkningspartner medför en ytterligare försening men bolaget bibehåller tidsplanen för studien. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs hela analysen genom att klicka härPenser Access: Samarbete med Antaros Medical

 

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,6 (15,7) och var i linje med vår förväntan. Läkemedelsverket har återkommit till A1M Pharma med en begäran om att erhålla mer information gällande klinisk fas I-studie för ROSgard. Bolaget befinner sig i slutskedet av en kompletterande ansökan. Vi bedömer att den kommer skickas in innan sommaren, vilket innebär en förskjutning i tidsplanen för den kliniska fas I-studien. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

 

Läs hela analysen genom att klicka här

 BioStock: Fyndläge i A1M Pharma inför kliniska studier

"Med decennier av gedigen akademisk forskning om det kroppsegna proteinet A1M (alfa 1 mikroglobulin) och ett till punkt och pricka genomfört preklinisk utvecklingsprogram i ryggen, står bolaget nu inför sin viktigaste milstolpe hittills när man inom kort inleder kliniska studier med läkemedelskandidaten ROSgard. Ironiskt nog sammanfaller denna utvecklingsmässiga peak med ett veritabelt lågvattenmärke i marknadens värdering av bolaget. Om knappt ett dygn avslutas en starkt rabatterad företrädesemission som ska inbringa 83 MSEK för att finansiera fortsatta studier hela vägen in i fas II. Pre-money-värderingen ligger på 41 MSEK, vilket i jämförelse med andra svenska bolag i motsvarande utvecklingsfas framstår som mycket attraktivt, åtminstone för nya investerare"

Läs hela analysen genom att klicka härAnalysguiden: På tröskeln till klinisk fas


"A1M Pharma ber aktieägarna om medel för att ta in läkemedelskandidaten ROSgard in i klinisk fas. En relativt låg risk i kommande säkerhetsstudier och en hög emissionsrabatt tala för att teckna i emissionen"

Läs hela analysen från Analysguiden genom att klicka härPenser Access: A1M Pharma - Projektet fortlöper enligt tidsplan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för att slutföra förberedelserna för de kliniska studierna för ROSgard. Efter rapporten höjer vi vår kostnadsprognos för 2017 med SEKm 6 drivet av något högre rörelsekostnader under kvartalet. Estimaten för 2018e och 2019e lämnar vi oförändrade. Drivet av lyckade prekliniska studier samt att ROSgard följer den givna utvecklingsplanen höjer vi chansen för läkemedelskandidaten till 15% från 13%, vilket höjer vår SOTP till SEKm 175 (SEK 21,7 per aktie). Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs hela analysen från Penser Access genom att klicka här

 Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
Nordea Markets har publicerat en uppdragsanalys av A1M Pharma, där man konstaterar att bolaget är i färd med att bygga en behandlingsplattform baserad på sin läkemedelskandidat ROSgard med bred potential för att skydda celler och vävnader mot bl.a. oxidativ stress.

Nordea bedömer i sin uppdragsanalys marknadspotentialen för A1M Pharma inom indikationerna njurskydd vid strålterapi (PRRT) och havandeskapsförgiftning (preeklampsi) som lovande, motsvarande mellan 560 miljoner till 1,96 miljarder dollar för njurskydd vid PRRT och 1,2-3.2 miljarder dollar inom havandeskapsförgiftning.

För att läsa analysen, klicka härBioStock

”Bolaget förväntar sig att ha ett intressant nyhetsflöde med många potentiella triggers på kort och lång sikt. Under innevarande och kommande år väntas ett flertal viktiga milstolpar uppnås vilket – under förutsättning att utvecklingen går enligt plan, torde tala för en positiv utvecklingskurva.”

Analytiker: Jonas Söderström.
Läs mer här.Aktiespararna
”Under hösten har bolaget gjort fram­steg för läkemedels­­kandi­daten ROSgard™ vad gäller att påvisa säkerhet och säker­ställa tillverk­ning i stor skala. Detta i kombination med positiva (om än preli­minära) tecken på effekt för njurskydd vid cancerbehandling gör att vi ser ett större värde i projekt­portföljen jämfört med tidigare.”

Analytiker: Markus Augustsson och Niklas Elmhammer, Jarl Securities.
Läs mer här.Börshandlat
”Vi är positivt överraskade över samarbetet med CSL Behring. Här finns onekligen en mycket stor värdeskapande potential då eventuella kombinationsbehandlingar med rekombinant A1M-protein och plasmaproteiner kan komma att utöka antalet indikationsområden.”

Läs mer här.Small Cap
” Bolagets särläkemedelsstatus är definitivt ett starkt plus liksom det faktum att A1M är ett biologiskt läkemedel.”

Analytiker: Niklas Elmhammer.
Läs mer här.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se