Som överläkare på prenatalavdelningen kvinnokliniken bevittnar Stefan Hansson dagligen ofta det lidande som preeklampsi (havandeskapsförgiftning) orsakar. Han ser det som en fantastisk förmån att få vara med om att utforska de gåtfulla mekanismerna bakom ”teoriernas sjukdom” – och kanske även finna en framtida terapivara med och utveckla världens första farmakologiska behandling.
Stefan Hansson
Stefan Hansson, överläkare på prenatalavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö samt professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet.

Vad är det som har gjort att preeklampsi har blivit ditt forskningsområde?

Jag disputerade 1998 i ämnet neurovetenskap, där jag studerade så kallade monoamintransportörers (monoamine transporters, MAT) funktion och distribution i centrala nervsystemet under fosterutvecklingen. Då vi studerade råttfoster fick vi alltid med en del av placentan (moderkakan) som också visade sig uttrycka olika slags MAT.

När jag påbörjade min kliniska specialistutbildning inom Obstetrik och Gynekologi 1999 blev jag nyfiken på MAT:s funktion i placentan och deras betydelse vid komplicerade graviditeter. Då MAT reglerar nivåeerna av stresshormon leddes jag in på sjukdomen preeklampsi – en sjukdom som bl.a. kännetecknas av höga stresshormonnivåeer samt högt blodtryck.

Orsakerna till preeklampsi är sedan urminnes tider en obesvarad gåta, något som jag såg som en spännande utmaning; man har t.o.m. kallat den ”teoriernas sjukdom” eftersom så många olika förklaringsmodeller har lagts fram. Att få förmånen att vara med att upptäcka och beskriva en ny mekanism är fantastiskt. Mycket talar för att det är en central sjukdomsmekanism, vilket gör att jag är försiktigt optimistisk inför vår potentiella behandling.

Berätta om hur du och Bo Åkerström inledde ert samarbete.

När vi med hjälp av så kallad proteomics– och genomics-teknik hade identifierat fritt fosterhemoglobin i preeklampsisjuka placentor föddes tanken på att fritt fosterhemoglobin är skadligt och att det kan läcka in i mammans blodcirkulation där det fortsätter skada omgivande vävnad. Genom att våra fynd uppmärksammades i Dagens Nyheter blev konceptet känt.

Min gode vän och kollega Martin Olsson, professor i transfusionsmedicin, presenterade mig för Bo Åkerström. Martin och Bo hade tidigare arbetat med fritt hemoglobin och A1M. Detta var början till ett fruktsamt och mycket spännande samarbete.

Beskriv hur A1M-baserad diagnos och behandling av en patient med preeklampsi kan komma att se ut i framtiden.

Man kan tänka sig två behandlingsstrategier:


  1. Eftersom vi kan mäta halterna av fritt fosterhemoglobin redan från 10–14 graviditetsveckan hos de kvinnor som kommer att utveckla preeklampsi (dvs. minst 10 veckor innan sjukdomen manifesteras) skulle tidig behandling kunna förebygga sjukdomsutbrott. S.k. profylaktisk behandling skulle kunna påbörjas tidigt. Genom att man känner till nivåeerna av det skadliga ämnet – fritt fosterhemoglobin – kan A1M-dosen dessutom anpassas till varje enskild patient.
  2. Det andra behandlingsscenariet är aktuellt vid etablerad sjukdom. Genom att ge rätt dos i förhållande till nivåeerna av fritt fosterhemoglobin, kan sjukdomsprogressen hävas och symptomen dämpas – kanske t.o.m. elimineras. Om A1M fungerar lika effektivt in-vivo som ex-vivo skulle den profylaktiska behandlingen kunna vara så effektiv att ingen behöver utveckla preeklampsi!

Vilka frågor avser ni att finna svar på under de närmaste årens forskning?

Vi avser utvärdera mekanismerna bakom A1M:s neutraliserande och läkande effekter som vi visat i ex-vivo modeller. Vidare skall administrationssätt och effektiva doser testas i olika djurmodeller. Parallellt med detta planerar vi för Fas 1-studier.
Läs mer: Åkerström & Gram: A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se