Enligt A1M Pharmas bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av tre styrelseledamöter. Styrelsen har säte i Lunds kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Innehaven nedan är baserad på den information om aktieägandet i bolaget per den 4 maj 2018.


Styrelsen för A1M Pharma AB

Anders Ermén
Anders Ermén
Styrelseordförande

Styrelseledamot sedan november 2012.
Född: 1963
Utbildning och erfarenhet: Anders Ermén har en ekonomutbildning och har mer än 20 års erfarenhet från musik- och medieindustrin, såväl nationellt som internationellt. Anders Ermén har även lång erfarenhet av beskattningsfrågor och avtalsförhandling.
Övriga uppdrag: Anders Ermén driver sedan 1996 egen verksamhet med inriktning på redovisning, affärsutveckling och management. Anders Ermén är styrelseordförande i Enorama Pharma AB samt styrelseledamot i, Preelumina Diagnostics AB, Baulos Capital Belgium SA och Ermén Produktion & Redovisning AB. Anders Ermén är därtill ägare av Ermén Produktion & Redovisning AB och innehavare av Ermén Konsult Enskild Firma. Anders Ermén har sedan 2012 representerat huvudägaren Baulos Capital Belgium SA i A1M Pharmas styrelse. Utöver styrelseuppdrag har Anders Ermén även konsultuppdrag för Bolaget.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Tidigare bolagsman i Ermén & Sand HB.
Innehav: 35 019 aktier privat, via bolag och närstående personer.
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
 
Christina Glad
Cristina Glad
Styrelseledamot

Styrelseledamot sedan november 2012.
Född: 1952
Utbildning och erfarenhet: Cristina Glad är teknologie doktor i biokemi, Executive MBA. Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling, såsom antikroppar för diagnostiskt och terapeutiskt bruk, utveckling av produktionsprocesser för antikroppsläkemedel, uppbyggnad av kontraktsproduktionsverksamhet, utveckling av antikroppsläkemedel, erfarenhet av forsknings- och utvecklingssamarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin tidigare roll som såväl VD som vice VD har Cristina Glad varit med att utveckla BioInvent International AB från ett teknikplattformsföretag till ett företag med flera läkemedelskandidater i produktportföljen. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA).
Övriga uppdrag: Cristina Glad är styrelseledamot i Ideonfonden AB, Medeon Aktiebolag, Preelumina Diagostics AB samt RhoVac AB och driver sedan december 2012 C Glad Consulting AB, där hon är ensam styrelseledamot. Utöver styrelseuppdraget har Cristina Glad även konsultuppdrag för Bolaget.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Cristina Glad har varit VD och vice VD i BioInvent International AB och har även varit styrelseledamot i BioInvent Finans AB.
Innehav: 9 141 aktier och 6 286 Teckningsoptioner 2015/2018.
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
 
Magnus Gram
Magnus Gram
Styrelseledamot

Styrelsesuppleant sedan juni 2012. Styrelseledamot sedan december 2018.
Född: 1980
Utbildning och erfarenhet: Magnus Gram är doktor i medicinsk vetenskap, forskare och projektledare. Magnus Gram är en av uppfinnarna och grundarna till A1M Pharma. Magnus Gram är även idégivare till flera av A1M-proteinets medicinska tillämpningar och står som uppfinnare bakom ett flertal patent/ patentansökningar inom Bolagets medicinska område. Övriga uppdrag: Magnus Gram är styrelsesuppleant i dotterbolaget Preelumina Diagnostics AB sedan 2012.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Magnus Gram har inga delägarskap över fem procent och har ej heller haft något delägarskap över fem procent under de senaste fem åren. Magnus Gram har inga avslutade uppdrag.
Innehav: 37 953 aktier privat och via närstående personer, 2 514 Teckningsoptioner 2015/2018.
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se