A1M Pharma har gjort studier som visar att ROSgard™ ger ett ökat njurskydd i samband med strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (PRRT). Därför går vi vidare med den kliniska utvecklingen av ROSgard i en utvald grupp av patienter som genomgår PRRT. Vi bedömer att det här finns förutsättningar för snabba kliniska resultat.

Genom att först uppnå klinisk Proof of Concept (konceptbevis) för ROSgard kommer utvecklingen av andra indikationer kunna stödjas, särskilt gällande nedsatt njurfunktion till följd havandeskapsförgiftning – det som från början var vår huvudinriktning. Vi bedömer samtidigt att klinisk Proof of Concept kommer att underlätta processen att attrahera potentiella samarbetspartners.

Från läkemedelskandidat till färdig produkt
Kliniska studier är planerade att starta i början 2018. Först görs en säkerhetsstudie i friska frivilliga. Denna studie följs av säkerhets- och effektstudier på patienter som genomgår PPRT. En adaptiv design kommer att användas, dvs. studien kan anpassas beroende på vilka säkerhets- och effektdata som kommer fram.

A1M Pharma har beslutat att följa den nya strategin för att få ROSgard snabbare till marknaden samt öka värdet av de immateriella rättigheterna.

Tidsplan för utveckling av läkemedelskandidaten ROSgard

A1M Pharma Tidsplan 2018 webb och prospekt

Gemensam preklinisk utveckling

Under fjärde kvartalet 2017 tillverkades världens första storskaliga batch av den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard™ i enlighet med gällande regelverk för läkemedelstillverkning (GMP). Under detta kvartal slutfördes även registreringsgrundande GLP-toxicitetsstudier med positiva resultat.

Njurskydd vid strålbehandling
A1M Pharma har tecknat avtal med det svenska kontraktforskningsföretaget Clinical Trials Consultants (CTC) om gemensamt genomförande av bolagets planerade fas I/II-studier. 31 januari 2018 lämnade bolaget in en ansökan till Läkemedelsverket om att få genomföra en klinisk fas I-studie i friska frivilliga med läkemedelskandidaten ROSgard™. Läkemedelsverket har som riktlinje att lämna besked senast 60 dagar efter att myndigheten erhållit och påbörjat handläggningen av en ansökan om att få genomföra en klinisk studie.

Havandeskapsförgiftning
Planeringen inför den kliniska fasen, inklusive samtal med regulatoriska myndigheter, samordnas med de kliniska studierna inom njurskydd vid strålbehandling. I bästa fall kan en Fas II-studie genomföras baserat på data från dessa studier. Utveckling av en diagnostiklösning för individuell anpassning (companion diagnostics) är planerad med sikte på en utlicensiering tillsammans med behandlingen.

Övriga aktiviteter
Utvärdering av ytterligare potentiella indikationer fortlöper. Två områden där bolagets A1M-baserade substanser har visat goda tidiga prekliniska resultat är hjärt- och kärlsjukdomar (åderförkalkning) samt ögonsjukdomar.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se