A1M Pharmas forskning har visat att njurarna tillhör de organ som bäst skyddas av A1M- proteinet. Vi har därför satsat på utveckling av behandling av akuta njurskador, ett tillstånd som drabbas 12 miljoner människor per år. Vårt huvudfokus ligger för närvarande på understödjande behandling vid PRRT, vilket du kan läsa mer om nedan.

Njurarna är livsviktiga att skydda
Njurarna är inte bara kroppens reningsverk utan även en styrcentral för den livsviktiga blodtrycksregleringen och därmed salt- och vätskebalansen i kroppen. Det innebär att en nedsättning av njurfunktionen påverkar i stort sett alla kroppsfunktioner.

Bo Åkerström och Stefan Hanssons forskargrupper vid Lunds universitet har – parallellt med sina studier av havandeskapsförgiftning – undersökt effekten av oxidativ stress hos odlade njurceller och njurarna på försöksdjur. Dessa experiment har visat oväntat positiva resultat när man analyserat njurvävnaden. I båda fallen har man sett att A1M tycks ha skyddande och läkande egenskaper. Nu pågår utökade studier för att säkerställa A1M:s behandlingseffekter och ta reda på i vilka njursjukdomar de kan tillämpas. Dessa genomförs dels i Lund men även i form av samarbeten med andra institut.

Akuta skador på njurarnas vävnad och funktion kan bland annat uppstå vid förgiftningar och infektioner och i samband med stora blödningar, syrebrist eller vid vissa typer cancerbehandlingar. Njurskador kan även orsakas av diabetes, högt blodtryck och glomerulonefrit, som är ett inflammatoriskt tillstånd där njurens filterenheter, s.k. glomeruli, skadas. I samtliga dessa fall är oxidativ stress en viktig bidragande orsak till skadorna. Om skadorna är omfattande uppstår kronisk njursvikt som kräver dialysbehandling eller njurtransplantation.

ROSgard kan understödja cancerbehandling (PRRT)

Strålbehandling, också kallat radioterapi, har länge använts som behandling mot cancer. Den strålning som används har oftast kort räckvidd, den riktas mot cancercellerna och skadar deras arvsmassa så att cancertumören minskar eller försvinner. Även om strålbehandlingen till största del riktas mot själva cancern så innebär behandlingen att även frisk vävnad skadas, man kan alltså få en hel del biverkningar.

PRRT (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) är en form målinriktad cancerbehandling som används mot neuroendokrina tumörer (NET), tumörer som vanligtvis uppstår i lungorna eller mag-tarmkanalen. En biverkning av behandlingen mot dessa tumörer är skador på njurarna till följd av oxidativ stress. Därmed begränsas behandlingen av cancern eftersom doseringen måste anpassas efter risken för njurskador.

Preliminära data efter avslutad preklinisk långtidsstudie i djurmodell visar entydigt att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSgard har en stark skyddseffekt i samband med denna form av strålbehandling. ROSgard eliminerar de oönskade skadeverkningarna och skyddar både njurarna och benmärgen mot de skadliga effekterna av PRRT. A1M Pharmas målsättning är ROSgard ska kunna ges i samband med varje strålningstillfälle och därmed möjliggöra en effektivare behandling.

Njurskydd vid PRRT – en stor marknad

Marknaden för njurskydd vid behandling av neuroendokrina tumörer beräknas vara värd ca. 200–500 miljoner dollar. Behandlingen har relativt nyligen fått marknadsföringstillstånd i USA och är därmed godkänd av både den amerikanska läkemedelsmyndigheten och dess europeiska motsvarighet EMA. Goda studieresultat inom njurskydd vid PRRT möjliggör även för framtida bredare användning av ROSgard inom strålbehandling av andra tumörformer. Exempelvis har positiva resultat konstaterats vid behandling av prostatacancer i kliniska studier med PRLT i Tyskland. Precis som vid behandling med PRRT tillförs även vid PRLT det radioaktiva ämnet Lutetium 177 till tumörcellerna, och även vid denna behandling är upptaget i njurarna högt, vilket innebär en risk för njurskador.
Läs mer: Vetenskap & Hälsa: Njursvikt (2014-03-10)
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se