Studier tyder på att ROSgard skulle kunna användas som läkemedel för att behandla havandeskapsförgiftning – preeklampsi – ett potentiellt livsfarligt tillstånd som drabbar omkring tio miljoner gravida kvinnor varje år och som i dag saknar botande behandling.

Framgångsrika kliniska försök
Stefan Hanssons och Bo Åkerströms forskargrupper vid Lunds universitet har kunnat visa att fritt fosterhemoglobin ansamlas i placentan (moderkakan) vid havandeskapsförgiftning, varifrån det läcker till mammans blodcirkulation. Fritt hemoglobin ger upphov till oxidativ stress som i sin tur är skadligt för kroppens alla celler. Forskarna har under de senaste åren genomfört flera framgångsrika behandlingsstudier med ROSgard i djurmodeller för havandeskapsförgiftning.
  • I laboratoriemodellen, där en human placent hålls vid liv utanför livmodern genom att pumpa näringslösning och syrgas genom dess kärl, kunde havandeskapsförgiftning framkallas genom att tillsätta höga nivåer av fritt fosterhemoglobin. De placentaskador som uppstod var identiska med de skador som ses hos gravida med havandeskapsförgiftning. Genom att tillsätta ROSgard till den perfunderade moderkakan kunde en intravenös behandling simuleras.
Bilder från ovan nämnd studie på frisk vävnad:
Behandling med A1M
(A) Frisk moderkaka (B) Moderkaka vid havandeskapsförgiftning (C) Efter behandling med ROSgard
  • Samtliga studier har enhetligt visat att ROSgard hjälpte till att förhindra och läka skadorna på moderkakor och njurar. Inga av de behandlade djuren fick några biverkningar. Resultaten ger gott hopp om att ROSgard kan bli det första läkemedlet som kan förebygga och behandla havandeskapsförgiftning.

Vägen framåt

Planeringsarbetet inför den kliniska fasen inom behandling av havandeskapsförgiftning kommer att samordnas med de kliniska studierna inom njurskydd vid strålbehandling då njurarna är centrala organ vid båda sjukdomstillstånden. Bland annat kommer diskussioner att föras med regulatoriska myndigheter om möjligheten att kunna börja direkt med en Fas II-studie baserat på data från kliniska studier inom njurskydd vid strålbehandling. Med hänsyn till det nya kliniska programmet planerar vi även att utveckla en diagnostiklösning för individuell anpassning av behandling av havandeskapsförgiftning genom att mäta de skadliga ämnena, bl.a. fritt fosterhemoglobin – s.k. companion diagnostics. Vi siktar på en utlicensiering tillsammans med behandlingen i syfte att maximera värdet för våra aktieägare. Huvudscenariot är en licensaffär efter klinisk Fas II, men eventuella möjligheter till en tidigare licensaffär kommer att utvärderas med hänsyn till vad som är mest gynnsamt för bolagets utveckling. För mer information, se tidsplanen.

Gravid med livet som insats

Havandeskapsförgiftning – som på kliniskt språk heter preeklampsi – är ett sjukdomstillstånd som uppkommer i samband med graviditet. Diagnosen ställs i dag genom att för högt blodtryck samt äggvita i urinen upptäcks efter tjugonde graviditetsveckan. Symtombilden är ofta vag men några typiska symptom är svullnad och huvudvärk. I sin allvarligaste form kan preeklampsi övergå i eklampsi – ett livshotande tillstånd som kännetecknas av epilepsiliknande kramper och generell organsvikt. I Sverige drabbas årligen cirka 5 000 blivande mammor av havandeskapsförgiftning, motsvarande 3–7 % av alla gravida kvinnor. Eftersom enda boten idag är att avbryta graviditeten orsakar havandeskapsförgiftning även 15 % av alla för tidiga förlossningar.

Preklampsi

I Sverige är det sällsynt med komplikationer och dödsfall men globalt sett är havandeskapsförgiftning ett medicinskt problem av enorma proportioner: tillståndet ligger bakom 76 000 dödsfall bland gravida kvinnor världen över vilket motsvarar ett dödsfall var sjunde minut. I dag saknas en säker metod för att identifiera riskpatienter tidigt i graviditeten och efter graviditetsvecka 20 är nuvarande diagnostiska metoder främst baserade på blodtrycksmätning, vilket inte är så specifikt. I dag finns endast symptomatisk behandling att tillgå, vilken främst syftar till att sänka blodtrycket. Den enda behandlingen som botar havandeskapsförgiftning är att avbryta graviditeten genom att förlösa barnet.

Havandeskapsförgiftning slår mot kvinnans njurar
Havandeskapsförgiftning är en sjukdom som drabbar alla organ hos den gravida kvinnan, inte minst hennes njurar. I samband med en graviditet måste njurarna anpassa sig till en ändrad hormonprofil, en ökad ämnesomsättning i kroppen och större blodvolym. Därför kan även sjukdomar som påverkar njurarna, till exempel diabetes och SLE, öka risken för havandeskapsförgiftning. Det finns därutöver ett tydligt samband mellan njursjukdom – även lindrig sådan – och havandeskapsförgiftning.

Orsakerna till att vissa kvinnor drabbas av havandeskapsförgiftning är fortfarande okända, därför kallas sjukdomen även för ”de många teoriernas sjukdom”. Första steget i sjukdomsutvecklingen beror på att moderkakan (placentan) inte har anlagts på korrekt sätt. Detta leder till en otillräcklig blodtillförsel som ger upphov till oxidativ stress som i sin tur skadar moderkakan. I ett första steg uppstår en ansamling av fritt fosterhemoglobin vars nedbrytningsprodukter är giftiga och ger upphov till inflammation och kärlskada. Det andra sjukdomssteget uppstår när dessa giftiga ämnen läcker över till mammans blodcirkulation. De kliniska symptomen uppträder sent i graviditeten och kan snabbt utveckla sig till livsfarliga situationer framför allt när hjärnan svullnar och eklampsi drabbar kvinnan.

Kliniska manifest och symtom:
- högt blodtryck
- proteinuri (äggvita i urinen)
- läckande blodkärl vilket ger svullnad
- buksmärtor, huvudvärk, ögonflimmer
- krampanfall och stroke

Läs mer: • Hansson et al.: Fetal hemoglobin in preeclampsia: a new causative factor, a tool for prediction/diagnosis and a potential target for therapy.. (Curr Opin Obstet Gynecol 2013)

• Hansson et al.: Oxidative stress in preeclampsia and the role of free fetal hemoglobin. (Frontiers in physiology 2014)

• Vetenskaplig sammanfattning om A1M Pharmas forskning: Preeclampsia: Free hemoglobin and oxidative stress – A1M as a potential treatment. A backgrounder from A1M Pharma AB
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se